Regulamin

REGULAMINU SERWISU SOWIERO


§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem elektronicznym http://sowiero.pl (dalej: Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin). 
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025),
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 8. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 9. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja, a także potwierdzenie zapoznania się przez Użytkownika z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 10. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 


§ 2

Definicje


 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 3. Usługodawca – Agart Agnieszka Rogaczewska, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi przy Placu Pokoju 2a, 90-243, REGON: 471666547, NIP: 947-125-85-82, 

będąca właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 1. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem http://sowiero.pl, będący portalem informacyjnym i społecznościowym skoncentrowanym wokół wydarzeń muzycznych, będący własnością Usługodawcy.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Serwisu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść odpowiada treści niniejszego Regulaminu, zawierana w chwili akceptacji Regulaminu.
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin.
 6. Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
 7. Login – adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym w Serwisie umożliwiający późniejszą indywidualną identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 
 8. Rejestracja – podanie Danych osobowych oraz innych danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu. § 3

Warunki techniczne korzystania z Serwisu


 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie (komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową. 
 3. Konfiguracja sprzętowa komputera stacjonarnego lub laptopa musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki oraz mikrofon. 
 5. Dla prawidłowego działania Serwisu na komputerach stacjonarnych oraz laptopach wymagane jest posiadanie:
 6. dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows – system Windows 10 lub nowszy oraz przeglądarki internetowej: Google Chrome (wersja 63 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 57 lub nowsza), Microsoft Edge (wersja 16 lub nowsza) lub Microsoft IE (wersja 11), Opera (najnowsza stabilna wersja, minimum 11.5),
 7. dla urządzeń z systemem operacyjnym macOS – Google Chrome (wersja 63 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 57 lub nowsza), Opera (najnowsza stabilna wersja, minimum 11.5), Apple Safari (wersja 11 lub nowsza), 
 8. włączonej obsługi ciasteczek (cookies) oraz JavaScript w przeglądarce. 
 9. Z większości funkcji Serwisu można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach posiadających system Android (6.2 lub nowszy) lun iOS (11.2 lub nowszy). 
 10. W przypadku wprowadzenia aktualizacji przeglądarek, o których mowa w ust. 6 lit. a i c Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszej dostępnej wersji. 


§ 4

Użytkownicy i Konta Użytkowników


 1. W celu uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie oraz wszystkich Usług przez niego oferowanych Użytkownik musi założyć Konto w Serwisie. 
 2. Konto w Serwisie może założyć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. 
 3. W przypadku zablokowania Konta, Użytkownik nie może utworzyć drugiego Konta. 
 4. Założenie Konta zapewnia dostęp do w szczególności do następujących usług:
 5. możliwości wyszukania wydarzenia muzycznego mającego miejsce na terenie Polski i za granicą,
 6. możliwości dodania wydarzenia muzycznego do kategorii ulubionych, 
 7. określenia statusu dotyczącego wydarzenia muzycznego: m.in. środka transportu, posiadania lub nieposiadania biletu, 
 8. możliwości komentowania wydarzeń muzycznych,
 9. możliwości umieszczania zdjęć i filmów z wydarzeń muzycznych,
 10. możliwości kontaktowania się za pośrednictwem Serwisu z innymi użytkownikami.§ 5

Rejestracja


 1. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z utworzeniem Konta Użytkownika. 
 2. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna. 
 3. Aby utworzyć Konto w Serwisie Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem: www.sowiero.pl/rejestracja
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta Użytkownika, oraz pola nieobowiązkowe odpowiednio oznaczone.
 5. Formularz rejestracyjny obligatoryjnie wymaga podania w szczególności:
 6. imienia i nazwiska osoby fizycznej,
 7. daty urodzenia,
 8. miejscowości
 9. województwa,
 10. adresu e-mail.
 11. Dodatkowo w formularzu rejestracyjnym można podać:
 12. zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika,
 13. ulubionego wykonawcę.
 14. Hasło do Serwisu nadawane jest przez Użytkownika samodzielnie, podczas Rejestracji w Serwisie.
 15. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje dokładne, pełne i prawdziwe informacje oraz Dane Osobowe wymagane przez formularz rejestracyjny. 
 16. Podczas Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania Serwisu określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. 
 17. Adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym stanowi jego Login do Serwisu. 
 18. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła do Serwisu. 
 19. Podczas Rejestracji w Serwisie każdy Użytkownik oświadcza, że:
 20. zapoznał się z niniejszym Regulaminem Serwisu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
 21. zapoznał się z Polityką prywatności i akceptuje wszystkie jej postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu umieszczenia ich w Serwisie oraz w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, zgodnie z treścią Polityki Prywatności Serwisu,
 22. jego przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne,
 23. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu (system powiadomień).
 24. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu po zweryfikowaniu informacji podanych w formularzu rejestracyjnym przez Usługodawcę. 


§ 6

Weryfikacja Użytkowników


 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług Serwisu Usługodawca może dokonać weryfikacji Użytkowników po dokonaniu przez nich Rejestracji w Serwisie.
 2. Weryfikacja Użytkownika obejmuje między innymi sprawdzenie prawdziwości i poprawności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 3. Weryfikacja Konta nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili utworzenia Konta Użytkownika.
 4. O zakończonym procesie weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 5. W przypadku negatywnego wyniku procesu weryfikacji, rozumianego jako niezgodność danych podanych w formularzu rejestracyjnym Serwisu danych podanych w formularzu rejestracyjnym Serwisu z prawdziwymi danymi Użytkownika Usługodawca informuje Użytkownika o zaistniałych rozbieżnościach i o odmowie udzielenia pełnego dostępu do oferowanych Usług do czasu skorygowania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Do czasu wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej Konto Użytkownika pozostaje nieaktywne. 
 6. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dopuszczalnych przez prawo działań oraz do dołożenia należytej staranności w procesie weryfikacji Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika fałszywych lub nieprawdziwych danych, których weryfikacja nie była możliwa lub była znacznie utrudniona. 
 7. W przypadku zmiany danych wymaganych przez formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznego poprawienia w ustawieniach Konta Użytkownika.
 8. Zmiana imienia, nazwiska, nazwy, imienia lub nazwiska reprezentanta, dokonana po weryfikacji Konta Użytkownika wymaga ponownej weryfikacji przez Usługodawcę zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o podaniu przez Użytkownika fałszywych lub nieprawdziwych danych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca przesyła odpowiednią informację na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W okresie zablokowania Konto Użytkownika nie jest aktywne i nie może on korzystać z Usług Serwisu, zachowane zostają jednak materiały zgromadzone na Koncie, do których Użytkownik będzie miał dostęp po pozytywnej weryfikacji danych. Konto zablokowane, które nie zostanie zweryfikowane w okresie 1 roku od dnia zablokowania podlega usunięciu z Serwisu wraz ze wszystkimi danymi, w tym Danymi Osobowymi, materiałami zgromadzonymi na Koncie i historią komunikacji 


§7

Prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich


 1. Umieszczenie Projektu w Serwisie nie powoduje przeniesienia majątkowych praw autorskich na Usługodawcę. 
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika materiałów (w szczególności filmów i zdjęć), które mogłoby stanowić naruszenie jakichkolwiek praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, praw pokrewnych (w tym prawa do wizerunku) oraz dóbr osobistych. 
 3. W przypadku, gdyby doszło do naruszenia opisanego w ust. 2., osoba, której prawa zostaną naruszone może żądać od niezwłocznego usunięcia materiału, które powoduje naruszenie. W tym celu zgłoszenia można wysyłać na adres uzytkownik@sowiero.pl. Użytkownik wyraża zgodę na to, by zamieszczony przez niego materiał w Serwisie był usunięty w sytuacji, gdy osoba trzecia wysunie wobec Usługodawcy takie żądanie.
 4. W przypadku, gdyby w wyniku działania opisanego w ust. 2, osoby trzecie wysunęły wobec Usługodawcy roszczenia, Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu uwolnienie Usługodawcy od odpowiedzialności. 


§ 8

Zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
 2. podejmowania przez Użytkownika działań szkodliwych dla Serwisu lub innych Użytkowników, działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub działań mających negatywny wpływ na postrzeganie i renomę Serwisu,
 3. rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności §7.
 4. O zablokowaniu Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 5. Zablokowanie Konta Użytkownika jest równoznaczne z utratą dostępu do Usług Serwisu, za wyjątkiem Usług pozwalających na usunięcie naruszenia. Zachowane zostają jednak wszelkie informacje, do których Użytkownik będzie miał dostęp po odblokowaniu Konta. 
 6. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez Usługodawcę po wyjaśnieniu sprawy i usunięciu zaistniałego naruszenia lub ustaleniu, że żadna z okoliczności uzasadniających zablokowanie Konta wskazana w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie miała miejsca.
 7. W razie nieusunięcia zaistniałego naruszenia w terminie wskazanym przez Usługodawcę w wiadomości, o której mowa w §8 ust. 2 Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika. 
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dobrowolnego usunięcia swojego Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika zgłasza się poprzez kliknięcie przycisku „Usuń Konto”. 
 9. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta na adres-email podany podczas rejestracji wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie żądania. 
 10. Potwierdzenie żądania usunięcia Konta Użytkownika powoduje natychmiastową utratę dostępu do Konta oraz wszelkich jego funkcjonalności i zgromadzonych tam materiałów. 
 11. Usunięcie Konta Użytkownika, niezależnie od jego przyczyny, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.§ 9

System powiadomień

Newsletter


 1. Usługodawca oferuje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość korzystania z systemu powiadomień.
 2. System powiadomień obejmuje elektroniczne notyfikacje przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym dotyczące w szczególności:
 3. interesujących go informacji,
 4. zmian Danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
 5. otrzymania przez Użytkownika korespondencji wewnętrznej w Serwisie,
 6. innych wiadomości od Usługodawcy.
 7. Użytkownik otrzymuje powiadomienia tylko, jeśli wyrazi zgodę na ich otrzymywanie. 
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień. 
 9. Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Newslettera.
 10. Newsletter obejmuje wiadomości e-mail przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym dotyczące w szczególności:
 11. informacje promocyjne i reklamowe dotyczące działalności Usługodawcy,
 12. informacje promocyjne i reklamowe dotyczące działalności Serwisu,
 13. informacje dotyczące wydarzeń muzycznych i wiadomości z tej tematyki.
 14. Zapisanie się i korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne. Niekorzystanie z Newslettera nie wpływa na możliwość korzystania z innych usług oferowanych przez Serwis.
 15. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera klikając na odpowiedni link zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera. 


§ 10

Postępowanie reklamacyjne


 1. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz w sprawach związanych ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres uzytkownik@sowiero.pl bądź listownie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. 1. b) niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca powinien rozpoznać reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Za datę otrzymania reklamacji złożonej w formie elektronicznej uznaje się datę jej odnotowania w systemie, a reklamacji listownej datę doręczenia jej Usługodawcy. 


§ 11

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich przez wypowiedzi i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. W żadnym wypadku materiały i wypowiedzi te nie wyrażają opinii i poglądów Usługodawcy ani twórców Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje dotyczące tego typu naruszeń wywoływanych działaniami Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także za spowodowaną siłą wyższą, innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy lub działaniem osób trzecich utratę danych zapisanych na Koncie Użytkownika. Niniejsze postanowienie w zakresie dotyczącym utraty danych nie ma zastosowania do Danych Osobowych, do których stosuje się Politykę Prywatności. W przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu nieprzekraczających 48 godzin od chwili powstania zakłócenia Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkowników o tym fakcie przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani osób trzecich za:
 4. jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych lub materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników lub w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej;
 5. przejściową niedostępność Serwisu rozumianą jako niemożność zalogowania się do Serwisu lub niedostępność jakichkolwiek z jego Usług spowodowaną wyłączeniem lub awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
 7. złamanie prawa lub szkodę spowodowaną swoimi działaniami w Serwisie; 
 8. podanie niezgodnych z prawdą lub fałszywych Danych Osobowych;
 9. ujawnienie tajemnicy służbowej, zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej informacji, do zachowania poufności której był zobowiązany; 
 10. naruszenie dóbr osobistych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

§ 12

Zmiany Regulaminu


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia zmian w życie. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w formie komunikatu podczas logowania do Serwisu oraz zostanie przesłana wiadomością e-mail na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wiążą Użytkowników od dnia wejścia w życie.
 4. Dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie będzie każdorazowo wskazywany przez Usługodawcę. 
 5. W przypadku dokonania przez Usługodawcę zmian w Regulaminie w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu od dnia wejścia w życie wprowadzonych zmian Użytkownik będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na zmienione postanowienia Regulaminu. 
 6. Dalsze korzystanie z Usług Serwisu następujące po dniu wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika nowego brzmienia Regulaminu.
 7. W razie braku akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu Użytkownik powinien kliknąć w otrzymanej wiadomości e-mail opcję „Nie zgadzam się”. 
 8. Brak akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu powoduje wypowiedzenie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika według i ze skutkami określonymi w niniejszym Regulaminie.


§ 13

Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2019 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca informuje, że w przypadku zaistnienia sporu wynikającego ze świadczenia przez niego Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania sprawy do jej pozasądowego rozstrzygnięcia przez niezależnego mediatora za pośrednictwem Platformy Online Dispute Resolution (ODR) znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

powrót do strony głównej