Menu
Panel użytkownika

Regulamin

Regulamin serwisu SOWIERO SOCIETY, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania, działania oraz świadczenia usług serwisu internetowego SOWIERO SOCIETY dostępnego pod adresem www.sowiero.pl zwanego dalej Serwisem.

Regulamin równocześnie określa zakres praw oraz obowiązków Użytkownika Serwisu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia rozpoczęcia działalności serwisu SOWIERO SOCIETY

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy odpowiednich ustaw.

I – Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Właścicielem oraz Administratorem serwisu SOWIERO SOCIETY jest przedsiębiorstwo Agart Agnieszka Rogaczewska, 90-243 Łódź, pl. Pokoju 2a, woj. Łódzkie, NIP: 9471258582 REGON: 471666547.

2. Korzystając z serwisu SOWIERO SOCIETY akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu, a także Polityki Prywatności i zobowiązujesz się przestrzegać określonych w nich zasad.

3. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych osobowych w celach realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu, w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych pochodzących z serwisu SOWIERO SOCIETY oraz partnerów Serwisu.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez SOWIERO SOCIETY konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konto Użytkownika oraz wyświetlania na stronach www.sowiero.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika. Rezygnacja z celów marketingowych jest jednoznaczna z rezygnacją konta w serwisie SOWIERO SOCIETY 

4. Serwis SOWIERO SOCIETY umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz wymianę inforamcji, zdjęć oraz materiałów graficznych, treści umieszczonych, tworzonych oraz dostarczanych przez serwis SOWIERO SOCIETY jak również osoby i Użytkowników korzystających z usług dostarczanych przez serwis SOWIERO SOCIETY. Serwis umożliwia również tworzenie, dołączanie, aktywne uczestnictwo oraz opuszczanie grup tematycznych w obrębie serwisu SOWIERO SOCIETY.

Usługi dostarczane przez serwis SOWIERO SOCIETY : przeglądanie wydarzeń muzycznych i treści zamieszczonych na Serwisie, przeglądanie grup tworzonych na wydarzenia muzyczne, przeglądanie innych Użytkowników, dodawanie, opuszczanie grup wyjazdowych na dane wydarzenie muzyczne, prowadzenie dyskusji, komunikacja z Użytkownikami za pomocą wysyłania wewnętrznych wiadomości, dodawanie komentarzy pod danym wydarzeniem muzycznym, uzupełnienie swojego profilu (profilu Użytkownika), przeglądanie swojego profilu, grup wyjazdowych, dodawanie innych Użytkowników do swoich znajomych, korzystanie z wyszukiwarki i znajdowanie, koncertów, Użytkowników w oparciu o wybrane kryteria wyboru.

Narzędzia do dyspozycji: wyszukiwarka, wiadomości

Definicje:

Serwis / Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie SOWIERO SOCIETY 

Odwiedzający – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca lub nie będąca Użytkownikiem serwisu SOWIERO SOCIETY, a korzystająca z podstawowych funkcjonalności Serwisu (usług niewymagających rejestracji) niezależnie od tego czy działanie to wymaga rejestracji/zalogowania czy nie.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu SOWIERO SOCIETY, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto Użytkownika w Portalu/Serwisie SOWIERO SOCIETY (usługi wymagające rejestracji), o unikalnym loginie oraz haśle (każdy Użytkownik jest jednocześnie odwiedzającym).

Konto/Profil – konto w Portalu /Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane automatycznie przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji w serwisie SOWIERO SOCIETY za pomocą formularza dostępnego pod adresem (formularz dostępny)

Login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta Użytkownika

Hasło – unikalny kod stanowiący podstawę identyfikacji Użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu/Serwisu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła

Profil użytkownika – strona dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych / posiadających konto w serwisie. Zbiór informacji zapisanych w systemie informatycznym Serwisu powstałych na skutek dobrowolnego uzupełnienia pól: imię, Nick, miasto, zainteresowania (dane widoczne w profilu Użytkownika), nazwisko data urodzenia (dane ukryte w profilu Użytkownika).

Treści/Dane – wszystkie materiały występujące pod postacią tekstu, zdjęcia, filmu, nagrania audio i grafiki udostępniane przez serwis SOWIERO SOCIETY oraz przez Użytkowników

Poczta/Wiadomości – elektroniczna forma kontaktu Administratora serwisu z Użytkownikiem oraz kontaktu między Użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail lub wewnętrznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Portalu/Serwisu

Wydarzenie główne – festiwal, koncert lub innego rodzaju wydarzenie muzyczne zapisane w bazie serwisu SOWIERO SOCIETY

Komentarz – opinia Użytkownika wyrażona na określony temat na pod wybranym koncertem na SOWIERO SOCIETY

Usługa – wszelkie świadczenia serwisu SOWIERO SOCIETY na rzecz Użytkowników

Dane Osobowe – informacje zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego oraz działań Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez serwis SOWIERO SOCIETY w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu SOWIERO SOCIETY

Bazy Danych – uporządkowany zbiór danych zapisanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi regułami w szeroko rozumianym systemie komputerowym, służący w szczególności do przechowywania Treści Portalu/ Serwisu i zapewniający jego poprawne funkcjonowanie

Wiadomość od Administatora – wiadomość wysyłana do Użytkownika przez administratora serwisu SOWIERO SOCIETY.

Skarga – wiadomość zaadresowana/wysłana do Działu Obsługi Użytkownika, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które naruszają lub potencjalnie naruszają zasady niniejszego Regulaminu oraz normy prawne, w tym dobra prawnie chronione Użytkownika lub innej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które powinny zostać usunięte. Na Skargę powinny składać się: imię i nazwisko zgłaszającego oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie treści łąmiące Regulamin. Jako Skargę uznaje się także pisemne zawiadomienie od organów i instytucji państwowych.

Umowa – umowa o świadczenie usług (darmowych oraz płatnych) drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Portalem/Serwisu z chwilą akceptacji aktualnie obowiązującego Regulaminu.

II – Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji/logowania i korzystania z serwisu SOWIERO SOCIETY są:

posiadanie przez Odwiedzającego/Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i przeglądania jego zasobów,

posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oficjalnych producentów, pobranej ze zweryfikowanego źródła,

2. Odwiedzający/Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania instalowanego w przeglądarce internetowej (wtyczki, dodatki) lub innego dodatkowego oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu SOWIERO SOCIETY lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

3. Do prawidłowej pracy serwisu SOWIERO SOCIETY wykorzystuje pliki cookies, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Odwiedzającego/Użytkownika. Odwiedzający/Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookies poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce. Poprzez wyłączenie plików cookies Odwiedzający/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu SOWIERO SOCIETY. Pliki cookies służą ułatwieniu w korzystaniu z serwisu SOWIERO SOCIETY, podtrzymaniu sesji Odwiedzającego/Użytkownika oraz celom statystycznym lub marketingowym. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Serwisem systemy reklamowe i/lub statystyczne, jak np. Google AdSense, Google Analytics itp.

III – Rejestracja w Serwisie

1. Utworzenie/Zarejestrowanie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych w obrębie serwisu SOWIERO SOCIETY jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Serwis SOWIERO SOCIETY umożliwia utworzenie następujących kont użytkowników:

konto ze statusem standard

3. Przez Utworzenie/Zarejestrowanie konta Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie w postaci Profilu Użytkownika.

4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Portalu/Serwisu danych osobowych w celach realizacji usług dostępnych w ramach Portalu/Serwisu, w celach marketingowych oraz otrzymywanie/a informacji handlowych pochodzących od Portalu/Serwisu SOWIERO SOCIETY oraz innych osób.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez SOWIERO SOCIETY konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konto Użytkownika oraz wyświetlania na stronach Portalu/Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika.

5. Utworzenie/Zarejestrowanie konta w serwisie SOWIERO SOCIETY oznacza w całości akceptację warunków Regulaminu serwisu SOWIERO SOCIETY w całości, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie/przekazywanie na wskazany przy tworzeniu/rejestrowaniu Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu. Powyższe wiadomości mogą być również przesyłane za pomocą wiadomości wewnętrznych – tzw. od Administratora.

6. Wycofanie zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywaniu informacji handlowych, marketingowych jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie SOWIERO SOCIETY

7. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych podanych w Profilu Użytkownika oraz oświadczeniem, że podane dane są zgodne z prawdą.

8. Użytkownik może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, może zrezygnować z aktywności w serwisie SOWIERO SOCIETY poprzez samodzielne usunięcie swojego konta lub wysłanie głoszenia z żądaniem usunięcia konta na adres poczty elektronicznej kontakt@sowiero.pl lub poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (np. listownie) do Administratora Serwisu.

9. Serwis SOWIERO SOCIETY ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu/Serwisu i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływający negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu, w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku.

10. Serwis SOWIERO SOCIETY ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie spowodowała zaniechania tych działań (zaniechanie łamania postanowień Regulaminu) lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające cechy Skargi, do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik, podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usunięcie Konta, będące następstwem jednej bądź kilku czynności niezgodnych z Regulaminem serwisu SOWIERO SOCIETY jest lub może być równoznaczne z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach konta Użytkownika, który naruszył Regulamin: danych, zdjęć, komentarzy, wiadomości i innych treści powiązanych z kontem w obrębie serwisu SOWIERO SOCIETY.

12. Zapisanie się na newsletter (informacje handlowe) nie wymaga rejestracji w serwisie SOWIERO SOCIETY. Aby zapisać się na newsletter należy podać adres email za pomocą formularza oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wysyłanie treści marketingowych zg. z Polityką Prywatności.

IV – Odpowiedzialności Użytkownika/Odwiedzającego

1. Odwiedzający/Użytkownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności prawnej jaka ciąży na nim za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.

2. Odwiedzający/Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:

złamanie prawa lub szkodę wyrządzoną działaniami Odwiedzającego/Użytkownika w serwisie SOWIERO SOCIETY w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub stanem faktycznym danych

ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy służbowej, informacji niejawnej/poufnej/tajnej

naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych

umieszczanie w serwisie SOWIERO SOCIETY danych, danych osobowych jak również wizerunku osób trzecich bez ich wiedzy i wyraźnie wyrażonej zgody

umieszczane przez Użytkownika treści własne, tj. komentarze, zdjęcia, materiały graficzne, materiały audio oraz materiały audio-wizualne zamieszczone w serwisie SOWIERO SOCIETY oraz wiadomości kierowane do innych Użytkowników lub Administracji Serwisu

3. Serwis SOWIERO SOCIETY nie odpowiada w żaden sposób za:

treści przekazywane i publikowane w ramach Serwisu SOWIERO SOCIETY przez Odwiedzających/Użytkowników oraz za autentyczność i rzetelność przekazywanych i publikowanych treści.

wydarzenia oraz zdarzenia, jakie miały, mają lub mogą mieć miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Odwiedzającymi/Użytkownikami lub z ich udziałem

treści zamieszczane w ramach serwisu SOWIERO SOCIETY, w szczególności za treści naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie

wiarygodność oraz autentyczność informacji i danych podawanych i przekazywanych przez Odwiedzających/Użytkowników

treści oraz wiadomości wysyłanych/przesyłanych przez Odwiedzających/Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez serwis SOWIERO SOCIETY. Odwiedzający/Użytkownicy, którzy wysyłają wiadomości, których treść narusza prawo lub prawnie chronione dobra osób trzecich, narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną

treści, w tym dane poufne, które są przekazywane lub publikowane przez Odwiedzających/Użytkowników. Treści umieszczane lub udostępniane przez Odwiedzających/Użytkowników nie są poglądami ani opiniami twórców serwisu SOWIERO SOCIETY

zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub utratę danych zgromadzonych w systemie komputerowym, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Serwisu, tzn. takich, w udziale których ani właściciel Serwisu, ani Administrator serwisu SOWIERO SOCIETY nie są stronami w sprawie i nie mają żadnego wpływu na przyczynę, przebieg i skutek zaistniałych problemów

szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego po stronie Odwiedzającego/Użytkownika, a w szczególności za awarię urządzenia, za pomocą którego Odwiedzający/Użytkownik łączy się z internatem i stronami serwisu SOWIERO SOCIETY, oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, awarii po stronie dostawcy Internetu Odwiedzającego/Użytkownika, innych awarii po jego stronie niewynikających bezpośrednio z korzystania z Serwis oraz za skutki innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Odwiedzającego/Użytkownika mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność systemu Odwiedzającego/Użytkownika niedostarczonego przez serwis SOWIERO SOCIETY

skutki, które są wynikiem nieprzestrzegania lub nieprawidłowego przestrzegania któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu serwisu SOWIERO SOCIETY

treści umieszczone na stronach serwisu SOWIERO SOCIETY będące następstwem zewnętrznego ataku hackerskiego lub innego, który spowodował lub mógł spowodować zmianę zawartości i treści w serwisie SOWIERO SOCIETY, a które to nie zostały dokonane przez Właściciela lub Administratora serwisu SOWIERO SOCIETY.

4. Administrator Serwisu zastrzega, iż korzystnie z Portalu / Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

V – Dostępne usługi Serwisu

1. Odwiedzający mają dostęp do podstawowych usług Serwisu, niewymagających rejestracji:

podgląd bazy festiwali, koncertów, imprez i innych wydarzeń zgromadzonych w bazie serwisu SOWIERO SOCIETY. wg. wybranych kryteriów – dostęp do podstawowych informacji dotyczących w/w,

podgląd na grupy wyjazdowe utworzone do danego zdarzenia wymienionego w pkt a). lecz bez możliwości wglądu do komentarzy / dyskusji / informacji na temat Użytkowników należących do danej grupy

Avatar Użytkownika posiadającego konto

2. Po zarejestrowaniu konta i uzyskaniu statusu Użytkownika uzyskuje się dostęp do podstawowych oraz rozszerzonych treści obejmujących:

dostęp do strony po zalogowaniu czyli dostęp do: swoich utworzonych grup, do swojego konta, profilu (w tym wypełnienie go i dodawanie zdjęć), wiadomości,

możliwość: dodawania/tworzenia grup/edycji grup przez siebie stworzonych, dołączania do grup już istniejących oraz ich opuszczania,

czatowania/wysyłania wiadomości,

możliwość komentowania imprez, festiwali, koncertów (wydarzeń muzycznych),

wyszukiwarki bazy festiwali, koncertów, imprez, grup wyjazdowych, Użytkowników oraz do pełnych informacji zawartych o danej grupie, Użytkowniku,

przeglądanie informacji o stworzonych grupach (dodawanie, opuszczanie grup), dołączania do nich, przeprowadzania dyskusji w danej grupie, zarządzanie stworzoną przez siebie grupą (nazwa, opis), dostęp do informacji jakie zawarte są w danej grupie, dostęp do sprawdzenia kto jest zapisany do danej grupy, wgląd w wątki dyskusyjne grup,

wyszukiwanie, przeglądanie profilów innych Użytkowników oraz informacji jakie są w nich zawarte, możliwość dodawania innych Użytkowników do obserwowanych, czatowanie z Użytkownikami posiadającymi konto w portalu / serwisie SOWIERO SOCIETY,

3. Warunkiem korzystania wyżej wymienionych możliwości jest bycie zalogowanym na wcześniej zarejestrowanym/utworzonym koncie Użytkownika

4. Komentarz/post/wpis dodany przez Użytkownika zawiera informacje z jego konta, takie jak: imię oraz miniaturka zdjęcia                                                                            5. Użytkownik niezarejestrowany / zarejestrowany ma możliwość zakupu biletu na wybrane wydarzenie muzyczne. Sprzedawcą zakupionego przez Użytkownika biletu jest jeden Partnerów serwisu SOWIERO SOCIETY i to właśnie z nim należy kontaktować się w przypadku jakiegokolwiek problemu z biletem. Również w sytuacjach takich, jak usunięcie biletu ze skrzynki mailowej czy nieotrzymanie zakupionego biletu drogą elektroniczną. Partnerzy serwisu SOWIERO SOCIETY: Kupbilecik, Ticketmaster, Eventim, Bilety 24, Biletyna

VI – Działalność niedozwolona w obrębie serwisu SOWIERO SOCIETY

1. W ramach aktywności w serwisie SOWIERO SOCIETY zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2. Zabrania się umieszczania w szczególności treści, wiadomości, zdjęć i zawartości:

zawierających wulgaryzmy,

propagujących narkotyki, alkohol lub inne środki odurzające

odnoszących się do narodowości, rasy, przekonań lub wiary,

erotycznych lub pornograficznych,

zawierających informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby,

naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wzywających do łamania prawa

propagujących przemoc, nawołujących do agresji lub nienawiści,

będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników lub ich dobra osobiste,

zawierających linki do prywatnych stron www, danych osobowych, teleadresowych lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich wyraźnej zgody,

mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela serwisu SOWIERO SOCIETY,

odbiegających od wątku tematycznego poruszanego na forum danej grupy,

naruszających powszechnie akceptowane normy moralne, etyczne i prawne,

zawierających informacje nieprawdziwe,

noszące znamiona floodingu – wielokrotnego wysłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,

korzystania z adresów e-mail o charakterze tymczasowym mogących utrudnić kontakt z Użytkownikiem oraz obsługę Konta Użytkownika.

3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Serwisu. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Serwisu i dzielenie z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

4. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie oraz wyświetlanie Treści, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości itp. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont.

5. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.

6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.

7. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób Trzecich lub innych podmiotów oraz powoływanie się na nazwy własne artystów, firm, marek itp. bez pisemnej zgody właściciela.

8. Zabrania się bez wyrażonej na piśmie zgody właściciela Serwisu, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości, części lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

9. Zabronione jest wykorzystywanie należących do Serwisu praw autorskich lub znaków towarowych, wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone zgodą udzieloną na piśmie i zawierającą zakres takowego dopuszczenia.

10. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia serwisu SOWIERO SOCIETY i świadczonych przez niego usług. W przypadku stwierdzenia działań noszących powyższe znamiona Administrator Serwisu może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który się ich dopuścił.

11. Nie dopuszcza się udostępniania loginów, haseł oraz dostępu do konta osobom trzecim.

VII – Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu SOWIERO SOCIETY, problemy, uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem serwisu oraz świadczonymi usługami na łamach serwisu SOWIERO SOCIETY mogą być przesyłane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi serwisu SOWIERO SOCIETY za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail na adres kontakt@sowiero.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w terminie nie dłuższym niż 14 kalendarzowych dni od zgłoszenia reklamacji.

3. Serwis SOWIERO SOCIETY zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, dokonywania zmian oraz oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta oraz jego modyfikację w celu przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika, Usługi lub Portalu/Serwisu.

4. Użytkownik akceptuje oraz wyraża zgodę na swobodne, podyktowane względami technicznymi, prawnymi lub biznesowymi modyfikowanie wyglądu Serwisu, wyglądu Profilu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu/Serwisu lub Konta (w tym również w ramach Poczty Wewnętrznej) informacji, okien, banerów i reklam.

VIII- Postanowienia końcowe

1. Właściciel serwisu SOWIERO SOCIETY zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych usług lub poprawę jakości już oferowanych przez Serwis usług, zmiany warunków technicznych Serwisu, których celem jest poprawa jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwa.

2. Publikacja zmian niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności ma postać publikacji ujednoliconego tekstu Regulaminu oraz Polityki Prywatności na łamach serwisu SOWIERO SOCIETY wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz zakresie zmian.

3. O zmianach Regulaminu Odwiedzający/Użytkownik będzie informowany za pomocą wiadomości w ramach serwisu SOWIERO SOCIETY, wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (email) podany podczas utworzenia/rejestracji konta lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w ramach serwisu SOWIERO SOCIETY (zakładka Regulamin i Polityka Prywatności).

4. Po ogłoszeniu zmian Odwiedzający/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z zaistniałymi zmianami Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu SOWIERO SOCIETY.

5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, w tym celu powinien niezwłocznie samodzielnie usunąć Konto lub wysłać wiadomość zawierającą żądanie usunięcia konta do Administratora Serwisu na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@sowiero.pl.

6. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie związane jest z usunięciem Konta Użytkownika z Portalu /Serwis będącego przedmiotem niniejszej umowy.

7. Po zapoznaniu się z treścią zmian Regulaminu, brak niezwłocznego przesłania przez Użytkownika do Administratora Serwisu wiadomości zawierającej żądanie usunięcia konta Użytkownika, uznawane będzie jako akceptacja Regulaminu po zmianach w całości.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu w związku z pracami technicznymi, konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, których celem jest polepszenie jakości lub bezpieczeństwa świadczenia usług przez serwis SOWIERO SOCIETY lub usunięciem awarii i czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu serwisu SOWIERO SOCIETY Użytkownik będą informowany za pośrednictwem strony głównej, poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocą wiadomości wewnątrz Serwisu.

9. Serwis zastrzega sobie prawo wdrażania rozwiązań, których przeznaczeniem jest identyfikacja treści zamieszczonej na serwisie SOWIERO SOCIETY przez jego Użytkowników, celem ochrony praw i/lub interesów Użytkowników albo Serwisu poprzez oznaczanie tych treści różnymi metodami wyróżniającymi je na tle innych, co ma umożliwić wykazanie pochodzenia treści z Serwisu oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu owych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek nieupoważnione podmioty.

10. Kontakt z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej będzie odbywać się z domeny kontkat@sowiero.pl lub za pomocą poczty wewnętrznej kierowanej bezpośrednio na skrzynkę odbiorczą wiadomości wysyłanych w ramach serwisu SOWIERO SOCIETY.

11. Pytania, uwagi, skargi prosimy kierować na adres email: kontakt@sowiero.pl

powrót do strony głównej