Menu
Panel użytkownika

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Agart Agnieszka Rogaczewska z siedzibą w Łodzi, pl.Pokoju 2a, 90-243 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, NIP:94712585821, (dalej „Administrator”).
 3. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
 4. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@sowiero.pl.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: kontakt@sowiero.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Agart Agnieszka Rogaczewska., pl. Pokoju 2a, 90-243 Łódź.
 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe:
 8. na podstawie udzielonej zgody – w takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu na jaki zgoda została udzielona. Szczegółowy opis celu jest podawany w momencie zbierania zgody. Na stronie sowiero.pl można udzielić zgody na przetwarzanie danych w związku z:
 9. zapisem na Newsletter – dane są przetwarzane w celu przesyłania newslettera;
 10. założeniem konta na stronie sowiero.pl – dane są przetwarzane w celu założenia i utrzymania konta na stronie sowiero.pl;
 11. przesłaniem formularza kontaktowego – dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego.
 12. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 13. w celu realizacji złożonego zamówienia dotyczącego biletów możliwych do nabycia na sowiero.pl lub voucherów prezentowych (dane odbiorców voucherów prezentowych są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia i realizacji vouchera). Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 14. W przypadku nabycia biletów imiennych administratorem danych osobowych umieszczonych na bilecie, tj. podanych w celu personalizacji biletów, jest organizator imprezy, na jaką kupowane są bilety. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie imprezy.
 15. W przypadku zakupu Ubezpieczenia biletu wstępu Administratorem Twoich danych jest ubezpieczyciel, a Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania umowy. Podstawa: artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/polityka-prywatnosci/.
 16. W związku z wprowadzanymi obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym zarówno nabycie biletu, jak i samo wzięcie udziału w imprezie może się wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań. W niektórych przypadkach bilety mogą być dostępne wyłącznie dla osób, które oświadczą, że są zaszczepione przeciw COVID-19 i okażą przed wejściem na wydarzenie certyfikat szczepień przeciw COVID-19 lub inny dokument wymagany przepisami prawa. Informacja o zaszczepieniu może być także nadrukowana na bilecie, w zależności od decyzji organizatora wydarzenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie danego wydarzenia, przy czym w związku ze zmianami obowiązujących przepisów, obostrzenia i wymagania mogą ulec zmianie pomiędzy dniem zakupu biletu a dniem imprezy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym zakresie jest każdorazowo organizator danego wydarzenia.
 17. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 18. na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie spersonalizowanego Newslettera sowiero.pl, tj. dostosowanego do indywidualnych zainteresowań, podlegają profilowaniu w celu określenia indywidualnych preferencji i przedstawienia tym osobom adekwatnej oferty Sowiero. Podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Profilowanie obejmuje dane dotyczące preferencji co do rodzaju imprez, na jakie wybierane są bilety na stronie eventim.pl i pozwala na przesyłanie newsletterów odpowiadających powyższym zainteresowaniom odbiorców spersonalizowanych Newsletterów. Sowiero wdrożyło właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 19. W przypadku pytań lub zastrzeżeń skontaktuj się z nami na adres wskazany w pkt 2.
 20. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
 22. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 23. Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 24. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
 • na podstawie udzielonej zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
 1. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
 2. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przekazać taką informacją na adres e-mail kontakt@sowiero.pl.
 4. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora masz prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 6. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 8. Kto może być odbiorcą Twoich danych?
 9. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie na polecenie Administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, prawne, podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług oraz świadczące usługi powiązane z obsługa imprez, a także dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy. W przypadku danych osób, które nabyły bilety na imprezy odbiorcami danych mogą być także organizatorzy tych imprez. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Polityka cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Sowiero gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Sowiero w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Sowiero używa różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania, by zoptymalizować swoje usługi online. Wspomniane rozwiązania pozwalają analizować korzystanie ze stron internetowych oraz gromadzić cenne informacje na temat potrzeb użytkowników w celu stałego ulepszania intuicyjności oraz jakości usług online. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową Sowieero.pl. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:

 1. obliczanie ilości odwiedzających stronę,
 2. śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
 3. analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług.

Powyższy proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. W dowolnym czasie użytkownicy mogą również zablokować użycie ich danych w ogóle, dla wszystkich wdrożonych rozwiązań, poprzez wybór „opcji rezygnacji” przedstawionej w odpowiednim rozwiązaniu. Jednakże, jeżeli użytkownik zechce się wypisać, konkretne usprawnienia mogą nie być w dalszym ciągu przedstawiane.

Sowiero stosuje następujące rozwiązania programowe w znaczeniu powyżej wskazanym (poprzez kliknięcie na odpowiedni odnośnik poniżej, użytkownik zostanie przekierowany do opcji rezygnacji):

Sowiero współpracuje także z siecią afiliacyjną Stay22.com. Cookies w tej współpracy wykorzystywane są w celu rejestracji szczegółu każdego kliknięcia w banner/widget lub link Stay22.com i umożliwia przypisane konwersji do właściwego konta partnerskiego. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Privacy Policy of www.stay22.com.

Sowiero.pl korzysta również z platformy Frosmo, która gromadzi dane o odwiedzających witrynę, aby oferować im dodatkowe usprawnienia i funkcjonalności. Do zbierania danych Frosmo wykorzystuje różne technologie, w tym pliki cookie przeglądarki. Platforma Frosmo domyślnie nie zbiera danych osobowych, które same w sobie umożliwiają identyfikację osoby, której dane dotyczą. Frosmo nigdy nie gromadzi danych odwiedzających do własnych celów ani w celu sprzedaży ich stronie trzeciej.

Uwaga: Rezygnacja jest dokonywana z użyciem cookies. Jeżeli cookies zostanie skasowane, opcja rezygnacji musi być ponownie aktywowana.

Okres przechowywania

Sowiero nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Sowiero z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Sowiero, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Sowiero zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie kontakt@sowiero.pl.

Bezpieczeństwo danych

Sowiero podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Sowiero przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Własne ustawienia plików cookies możesz dowolnie modyfikować poprzez Centrum Preferencji prywatności do którego masz dostęp poprzez przycisk „Ustawienie plików cookies” w lewym dolnym polu strony.


powrót do strony głównej