Regulamin Konkursu

Opis

Regulamin Konkursu "Wygraj bilety na koncert Julii Marcell"

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu „Wygraj bilety na koncert Julii Marcell”, w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Agart Agnieszka Rogaczewska z siedzibą w Łodzi, 90-243, Plac Pokoju 2a, REGON: 471666547, NIP: 9471258582

1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) na stronie Organizatora https://www.facebook.com/Sowiero-351909512309481/

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook i Facebook nie pomaga w jego organizowaniu. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jego uczestników za przeprowadzenie Konkursu, a wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie Konkursu jest Organizator.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w momencie, gdy Organizator ogłosi jego start publikując stosowny wpis na Profilu i trwa do dnia 8.03.2020

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8.03.2020 do godziny 20:00 na stronie https://www.facebook.com/Sowiero-351909512309481/ w osobnym poście przypiętym na górze strony oraz w blogu strony https://www.sowiero.pl/.

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

1.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści przez Uczestników Konkursu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego na stronie https://www.facebook.com/Sowiero-351909512309481/ przystępując do konkursu.

2.2 Akceptacja Regulaminu następuje poprzez przystąpienie do konkursu czyli założenie profilu na stronie https://www.sowiero.pl/.

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału:

· Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług,

· osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4 W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest:

· posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.) z aktywnym dostępem do Internetu, które umożliwia korzystanie z portalu Facebook oraz aktywnego i publicznego konta na Facebooku założonego zgodnie z właściwym regulaminem serwisu Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

3. ZADANIE KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 powyżej, i prawidłowo przystąpił do Konkursu, jest zarejestrowanie się na stronie https://www.sowiero.pl/ i oznaczenie osoby, z którą chce się wziąć udział w koncercie.

3.2. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do oznaczenia jednego znajomego.

4. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Komisja składająca się z 2 osób dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów i wybierze najciekawsze zgłoszenie. Uczestnik, który będzie jego autorem, otrzyma nagrodę.

4.2 W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

· bilety na koncert oraz pakiet firmowych gadżetów.

4.3 Uczestnikowi, który otrzymał nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

4.4 Nagroda w Konkursie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361) uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody w konkursie.

4.5 Organizator prześle informację o wygranej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na stronie www.sowiero.pl. Brak odpowiedzi ze strony zwycięskiego Uczestnika i oświadczenia o przyjęciu nagrody oznacza utratę nagrody.


5. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1 nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebooka

5.1.2 nie zawiera treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.3 nie zawiera treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.4 nie narusza dobrych obyczajów lub praw osób trzecich min. godności, dobrego imienia, wizerunku lub praw autorskich.

6. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Agart Agnieszka Rogaczewska z siedzibą w Łodzi, 90-243, Plac Pokoju 2a. Dane te będą przetwarzane w celach związanych z właściwym przeprowadzeniem konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Zwycięzców zostaną również przekazane osobie odpowiedzialnej za wydanie nagród.

6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania lub wysyłki nagród przewidzianych w Konkursie, utrzymywania Materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nazwa konta w serwisie Facebook oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane przez czas, na jaki udzielili oni licencji na swoje Materiały bądź do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu – w zależności od tego, który z tych terminów skończy się później.

6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej uzytkownik@sowiero.pl. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

 

7. REKLAMACJE

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej uzytkownik@sowiero.pl.

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu trzydziestu (30) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, nazwa konta w serwisie Facebook, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny.


powrót do listy